English

Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме Геодезически услуги Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД Софтуер, разработен от Аркси ООД Контакти - адрес на офис в град София, телефони, email Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране
Аркси ООД - регистрирана по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството
Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме - банер


"Аркси" ООД е създадена през 1995г. Вече над 24 години фирмата ни се занимава с извършването на услуги в сферата свързана с геодезия, кадастър и проектиране. След основаването си "Аркси" ООД участва активно в земеразделянето и възстановяването на земите. Фирмата ни изработва планове за земеразделяне на 8 села в общините Ценово, Исперих и Луковит. По-късно "Аркси" ООД участва в изготвянето на кадастрални, регулационни и нивелетни планове на няколко населени места. След 1999г. извършва геодезическо заснемане и тримерно моделиране на различни обекти (язовири, кариери, речни корита). От 2003г. до 2008г. "Аркси" ООД изработва кадастралната карта и регистри на гр.Силистра, гр.Алфатар и с.Айдемир. Фирмата ни извършва геодезическо заснемане и проектиране на 9 площадки за третиране на битови отпадъци. "Аркси" ООД участва в изготвянето на проекти за рехабилитацията на 210 км пътища в цялата страна. През 2011г. фирмата взема основно участие в геодезическото заснемане на 60 километров участък от българо-турската граница, във връзка с проекта за построяването на противошапна ограда. В началото на 2012г. "Аркси" ООД участва в изготвянето на инвестиционен проект, включващ геодезическо заснемане и проектиране, за укрепването и реконструкцията на 64км временни полски пътища за обслужване на ветрогенератори от ВяЕЦ с мощност 120MW. През пролетта на 2012г. фирмата участва в създаването на специализирана карта на резиденцията "Евксиноград" до Варна. През лятото на 2012г. "Аркси" ООД извършва геодезическо заснемане и изготвяне на нивелетен проект на цялата улична мрежа на гр.Ивайловград. След спечелването на търг, обявен от АГКК през ноември 2012г., "Аркси" ООД извършва всички дейности по създаването на специализирани карти и регистри на морските плажове в землищата на с.Дуранкулак и с.Крапец, общ.Шабла, обл.Добрич. Създаване на кадастрална карта и регистри на общ.Илинден, гр.София. Изготване на проекти на общиснки пътища 4 клас и горски пътища.

Списък на предлаганите от "Аркси" ООД геодезически услуги.

Иновации и конкурентноспособност "2014-2020" по процедура BG16RFOP002-2.073. Целта е осигуряване на оперативен капитал за Българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията Covid-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последици. "Аркси" ООД е регистрирана в Агенцията по геодезия, картография и кадастър по Закона за кадастър и имотен регистър (ЗКИР) и е вписана в регистъра на Комисията за защита на личните данни, като администратор на лични данни. Собственикът на фирмата инж.Ангел Прокопиев е член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава Пълна проектантска правоспособност по част Геодезия.